Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Astromiri. PTE. LTD.

se sídlem 20A TANJONG PAGAR ROAD, Singapore 088443

UEN: 202126246M

pro prodej služby 3 měsíce s Mirkou, konzultace s Mirkou a webináře

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Astromiri PTE. LTD, se sídlem 20A TANJONG PAGAR ROAD, Singapore 088443, identifikační číslo: UEN: 202126246M, (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednavatel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky poskytovatele jsou provozovány a umístěny na internetové adrese www.dusevnipotrava.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky e-shopu (dále jen „webové rozhraní stránek“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

      2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Objednavatel může provádět objednávání služeb přímo z webového rozhraní internetových stránek.

2.2.      Při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené při objednávání  jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3.      V případě zpracování rozboru jde o dodávku díla, které je určeno pro osobu spotřebitele, a dále o dodání digitálního obsahu, ve smyslu ustanovení § 1837, písm. d) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde nelze odstoupit od smlouvy po započatém plnění. Objednatel bude před začátkem plnění upozorněn na tuto skutečnost a dále bude upozorněn na skutečnost, že po započetí plnění již nebude možné od smlouvy odstoupit.

2.4.      Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní internetových stránek je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5.     Webové rozhraní stránek“ obsahuje informace o službách a to včetně uvedení ceny. Cena je uvedená včetně daně z přidané hodnoty a autorského poplatku. Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.6.      Pro objednání rozboru vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

o objednané službě (při objednání objednavatel vyplní objednávkový formulář a tím dojde k objednávce)

způsob úhrady kupní ceny služby četně měny

2.7.      Před zasláním objednávky poskytovateli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednavatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednavatele“).

2.8.      Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9.      Objednavatel je oprávněn do 48 hodin po odeslání své objednávky písemně prostřednictvím e-mailu nahlásit případnou změnu údajů a data osoby, pro kterou chce vypracovat rozbor.

2.10.     Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.

2.11.    Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.13     Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klienta z vážných důvodů

      3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2000818565/2010 (účet Česká republika),  vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet poskytovatele“) a zahraniční účet IBAN: BE65 9672 1456 7396.

bezhotovostně platební kartou;

převodním příkazem;

složenkou prostřednictvím České pošty.

3.2.      Poskytovatel požaduje od objednavatele zálohovou platbu na základě objednávky na internetové adrese www.dusevnipotrava.cz. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem. 

3.3.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4.      V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.5.      Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služby objednavateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6.      Případné slevy poskytnuté poskytovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.

3.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednavateli daňový doklad. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednavateli po uhrazení ceny za službu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.

3.8 Objednavatel je povinen uhradit objednávku ve lhůtě splatnosti faktury nebo ji vypovědět písemně na e-mailové adrese info@dusevnipotrava.cz. 

       4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2.      Práva z vadného plnění uplatňuje objednavatel u poskytovatele na e-mailové adrese (info@dusevnipotrava.cz), v níž je přijetí reklamace možné, případně písemně i v sídle nebo místě podnikání. Po nahlášení poskytovatel nahlášenou vadu ihned na vlastní náklady odstraní.

4.4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

      5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1     Reklamace se nevztahuje na případy:

Kdy se objednavatel dostatečně neseznámil s charakterem služby a informacemi obsažených.

Zakoupil jej v domnění, že zakupuje jiný druh služby či zboží, které poskytovatel neposkytuje a na svých webových stránkách ani nenabízí.

Objednatel reklamuje vadné plnění zaviněné vlivem technologické či technické chyby na straně objednatele. 

Objednatel reklamuje vady vzniklé na základě zpracování jím vložených chybných, nebo nepravdivých údajů.

Objednavatel uhradil konzultaci ve stejný den, kdy byl předomluvený termín konzultace. K rezervaci termínu dochází až po uhrazení objednávky konzultace. K jejímu uhrazení musí dojí nejpozději 48 hodin před konáním.

      6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.      Poskytovatel není ve vztahu ke objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@dusevnipotrava.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednavatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednavatele.

6.3.      Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.      V případě, že při plnění předmětu smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů, je  poskytovatel zároveň zpracovatelem ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, nebo „GDPR“).

7.3.      Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, čas a místo narození, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.4.      Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem ve smyslu čl. 7 nařízení o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.5.      Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní stránek uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.      Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8.      V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu s platným právem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9.      Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

7.10.      Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a skutečnostech, jež nejsou veřejně dostupné, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).

7.11.      Poskytovatel důvěrné informace nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit a nesdělí je přímo ani nepřímo třetím osobám, pokud k tomu neexistuje právní důvod, a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

7.12       Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto osoby musí být Zpracovatelem zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Poskytovatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

   8. DORUČOVÁNÍ

8.1.      Poskytovatel akceptuje následující dodací podmínky:

Elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu objednavatele

      10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Dne 29.9.2022