Vztah s clovekem z jine kultury

Vztah s člověkem z jiné kultury

Vztah s člověkem z jiné kultury může být neuvěřitelná zábava přinášející mnoho potěšení, inspirace, oboustranné spokojenosti, ale také to může být pěkný průser. Dnešní svět je velmi otevřený a to přímo nahrává, aby člověk popustil uzdu své fantazii a opovážil se myslet si na nemyslitelné, sebrat odvahu a jít tam, kam jej táhne nevysvětlitelně jeho duše, srdce.. Vztah s jakýmkoliv člověkem sebou přináší mnoho výzev, a těch může být samozřejmě o kapku či potoky více, když toho druhého neovlivňovalo stejné prostředí, jako vás. Jenže realisticky, bez ohledu na kulturu, nikdo z nás nemáme stejné rodiče, stejně vypadající domov atd. Ale máme samozřejmě své typické kulturní zvyky, stereotypy, hodnoty a přesvědčení. Při vztahu s člověkem z jiné kultury je velmi podstatná otevřenost, přizpůsobivost, tolerance a ochota na vztahu pracovat. To vše ovšem využijete při vztahu s kýmkoliv. Nemusíte cestovat ani zas tolik daleko.. Stačí vystrčit nohy z našeho malého, českého rybníčku, který je sice vlivem globálního oteplování trochu vysušený, nicméně vláhu vám může poskytnout již „hot“ Italka, Turek nebo snad Ghaňan s neodolatelně sexy francouzským přízvukem žijící od 8 let v Evropě. 

Klíčem v úspěšném vztahu s člověkem z jiné kultury je hlavně komunikace

Komunikace hraje opravdu klíčovou roli, bez ní si nevyměníte potřebné stovky zpráv, videí, telefonátů a to je jen začátek. Komunikaci budete potřebovat i při vytváření samotného spojení, vazby a následného udržování vztahu. Musíte být tedy opravdu jazykově vybavení a to zvlášť, pokud komunikujete s člověkem, který vykazuje inteligenci, všeobecný rozhled nebo emocionální inteligenci či vše najednou. Právě v případě, že navazujete vztah s někým, kdo může mít jiné tradice, zvyky, jazyk, musíte umět komunikovat efektivně a brát ohled na rozdíly mezi vašimi kulturami. Právě ve vztahu s člověkem z jiné kultury se objeví o to silněji jakékoliv špatné návyky v komunikaci. Je samozřejmé, že komunikace vám pomůže rozumět názorům, přístupu, které se mohou v jiné kultuře vyskytovat. A právě díky takové podnětné komunikaci se můžete vyhnout budoucím konfliktům a nedorozuměním. Úspěšná komunikace pomůže vytvořit důvěru, respekt  mezi vámi a to povede k lepšímu vzájemnému přijetí, pochopení, spolupráci. Protože přeci vše ve vztahu je spolupráci. Bez smysluplné, efektivní komunikace bude váš vztah s člověkem trpět snad ještě více nežli s člověkem ze stejné kultury. Do vztahu s člověkem z jiné kultury by se tedy neměli pouštět ti, které nemají dostatečně rozvinuté verbální a neverbální dovednosti.

Co je vlastně kultura

Jde o hodnoty, přesvědčení, zvyky, tradice, umění, náboženství a jazyk lidé vycházející ze stejného prostřední, s podobnými zkušenostmi a historií. Kultura se může zrcadlit v mnoha oblastech vztahu. A dalo by se říci, že čím více jsou tyto kulturní rozdíly větší, tím těžší může být se sladit. Když vás druhý neseznámí se svými kulturními zvyky nebo snad neprojevuje konstantní ochotu vám ukazovat svůj svět, kdy vás jeho / její svět nebude zajímat, můžete vše co vidíte vnímat, jako neobvyklé a dokonce mít i problémy to respektovat, brát na to ohledy.

V úvodu jsem psala o krásném francouzském přízvuku.. Ano my všichni máme svůj vlastní, stejně, jako výslovnost. V případě, že používáme druhý jazyk, můžete si navíc všelijak přizpůsobovat gramatiku a to nesmím opomenout slovní zásobu. Když to vše nebude na podobné úrovni, bude to opět vnášet do vztahu problémy. Jestliže neumíte mluvit rodným jazykem partnera, nesdílíte znalost jiného společného jazyka, je vztah s takovým člověkem doslova ruletou. Neustále se tedy vzdělávat v jazyku, kterým mluvíte oba, je zcela zásadní a musí přicházet z obou stran.

Jako poslední bych dodala, že pokud lidé kolem vašeho protějšku nebudou ovládat jazyk, kterým mluvíte, musíte být ochotni to přijímat a stejně se stále usmívat nebo si můžete najmout tlumočníka. Nicméně i tak může docházet situacím, kdy lidé kolem vašeho protějšku budou s vaším protějškem mluvit raději jeho rodným jazykem, navzdory skutečnosti, že ovládají jazyk, kterým mluvíte i vy. Linie mezi tím, kdy půjde o důkaz neohleduplnosti vůči vaší osobě, může být velmi tenká.

I přesto s tím vhodným protějškem z jiné kultury může být vztah neskutečně obohacující a rozmanitý

Neobejdete se bez ochoty chápat rozdíly, otevřenosti vůči způsobu myšlení a chování. Musíte umět bezvýhradně přijímat případě různé názory a postoje a nebrat si to osobně. A to nejvíce zásadní? Přesto vše být empatický, citlivý k pocitům druhé osoby a dovolit jí mluvit o svých osobních zkušenostech ze své kultury, žití v jiné zemi apod. a nevnímat to, jako osobní útok.

Abyste dokázali vybudovat úspěšný vztah ve své podstatě musíte být člověkem, který má rád změny. Protože díky tomu budete spíše otevření novým zkušenostem, příležitostem a rozmanitosti. Zkoumat a učit se o jiné kultuře rozhodně otevře vaše obzory, myšlení a chování. Může vás to obohatit natolik, že se stanete lepším člověkem. Nicméně na to vše musíte být vždy dva.

Vztah s člověkem z jiné kultury mohou provázet výzvy a konflikty, tak jako s jiným člověkem. Ale kvůli skutečnosti, že každý za sebou můžete mít zcela protichůdné zkušenosti, si vztah bude vyžadovat oboustrannou otevřenost (takzvaně. MUST BE), trpělivost a ochotu hledat společné řešení. Pokud tohle nebude fungovat z obou stran, na vztah zapomeňte.

Kultura se nemusí vztahovat jen na zvyky, ale i na odlišné názory směrem k rodině, výchově dětí, autoritu, zacházení s časem, kdo by měl ve vztahu vést atd. Pokud nevynakládáme oboustranné úsilí, a nechceme zkoumat druhého, jako „neprobádaný ostrov“, kdy si jeho zvědavost, otázky, budeme vykládat, jako své ohrožení, dotěrnost, snahu nás kontrolovat, zákonitě to povede k nedorozuměním, konfliktům a rozpadu vztahu.

Kultura se může rovněž projektovat do vžitých stereotypů myšlení a s nimi spojenými předsudky. Tyto předsudky mohou podrývat vznik důvěry a respekt vůči druhému. Jestliže jsou naše přesvědčení postaveny na stereotypech, je to jen krok k tomu, utvořit si zkreslené, nesmyslné, nepravdivé představy o lidech z různých kultur a projevovat se vůči nim nelaskavě, nespravedlivě a odsuzovat je.

Každý z náš máme osobní hodnoty, jež jsou ve skutečnosti vlastní přesvědčení o tom, co je důležité. Během budování propojení (především v počátku vztahu), je velmi podstatné si vzájemně vysvětlit a co nejvíce konkrétně specifikovat, co je pro oba důležité a co má pro ně hodnotu. Jenže ony existují i normy, co můžeme označit, jako pravidla, jež řídí naše chování v určitých situacích. Tyto normy mohou být odlišné a opět je velmi důležité si je včas vyjasnit, neboť v opačném případě to povede k mnoha nedorozuměním a konfliktům.

Prosím musíte si uvědomit, že v každé kulturní společnosti je jiný důraz na nezávislost, individualismus,  náboženství, postavení ženy / muže ve společnosti, sexuální orientaci, anebo uspořádání rodinných vztahů.

Důležitost neverbální komunikace

Mám osobní zkušenost s tím, jak strašně důležitá může být interpretace gest, výrazů v tváři. A to zvlášť, pokud jste s partnerem, co není emocionálně inteligentní. Jenže ono za tím může být a často je, že pro jiné kultury nemusí být obvyklé ukazovat otevřeně emoce a dávat je najevo ve velmi subtilní podobě. Ježe vše by mělo být o vzájemné domluvě, ohleduplnosti  a ta opět musí být z obou stan, a při nejmenším ochota nalézt vzájemný kompromis.

Kulturní odlišnost může zasahovat i do toho, jak vůbec vyjadřujeme respekt, úctu a obdiv. V nějaké zemí se například tyto hodnoty vyjadřují velmi hlasitě, někde tiše.

Chcete úspěšný vztah, buďte si vědomí stereotypů v myšlení

Je chybou vstupovat do vztahu s tím, že určitě všichni z dané kultury jsou stejní, mají stejné zvyky, vzorce myšlení. Protože každý člověk na sobě může pracovat a rozšiřovat si své obzory právě tím, že například žil v jiné zemi. Tyto aspekty mohou ovlivnit jeho osobu navzdory kultuře. Při vytváření vazby je na místě opatrnost, prozíravost, ale zároveň otevřenost směrem k tomu, abychom netrpěli předsudky směrem k druhému. Všechny tyto stereotypy mohou totiž podrýt důvěru ve vztahu. Jako velmi škodlivé se může rovněž ukázat, když někdo vychází z prostředí, kultury, která má image nadřazenosti vůči ostatním kulturám.

Předsudky se velmi často skrývají za osobní nastavení ve smyslu, co vnímáme, jako pravdu nebo je nám přirozené. Ono totiž vyžaduje mnoho uvědomění a odvahy přiznat si, že naše myšlení je ve skutečnosti založené na předsudcích a stereotypech. Jenže bez toho, aniž bychom si toho byli vědomi, nemůžete vytvořit harmonický vztah s člověkem z jiné kultury. Musíme být ochotni se učit, měnit pružně své postoje, ale zároveň neslevit na svých osobních hodnotách. Osobní hodnoty tvoří „kostru“ naší osobnosti.

Jak překonat případné předsudky

Stěžejní je otevřená, aktivní komunikace, co si vyžaduje aktivní naslouchání bez toho, aniž by si to druhá osoba brala příliš osobně. Jestliže si nemůžete dovolit být s druhou osobou upřímní, otevření či nedokážete poslouchat názory, postoje druhého. Nikdy spolu nevytvoříte harmonickou komunikaci. Jen komunikace může pomoci vytvořit porozumění, respekt mezi partnery, deskalovat napětí.

Dalším prvkem, který může pomoci je snaha vytvořit otevřené prostředí podporující rozmanitost kultur vás obou a respektuje dané rozdíly. Oba si v tom směru musíte být ochotni vycházet vstříc. Ono se to mezi námi může týkat i prostého, co jste zvyklí jíst vy a naproti tomu váš protějšek. Nebo, že vy jste zvyklí koukat o vánočním čase v jednom kuse na pohádky a on / ona tráví čas s rodinou stejným způsobem, jako při jiné rodinné události, což spatřujete, jako nudné. Otevřenost směrem ke kulturním akcím, událostem, vyzkoušení nových jídel, zvyků, respekt náboženství druhého, tradic druhého je MUST ve vztahu (musí být).

Praktické tipy, které vám pomohou vybudovat úspěšný vztah s člověkem z jiné kultury

Učte se o kultuře svého protějšku s vědomím, že žádná kultura není jediná, správná. Snažte se získat co nejvíce informací o jeho kultuře, zvycích, tradicích a nebojte se otevřeně komunikovat o rozdílech a o tom, jak to může hypoteticky ovlivňovat váš vztah. Buďte trpěliví, každý úspěšný vztah vyžaduje oboustrannou snahu a investovaný čas. Nejde to urychlit.

Jestliže to jen trochu jde, učte se jazyk svého partnera nebo se zlepšujte v tom, v kterém mluvíte oba. Identifikujte své stereotypní myšlení a vyhýbejte se souzení partnera na základě předsudků. Vyhýbejte se obviňování druhého za věci, které jsou pro jeho kulturu normální. Více nežli na rozdíly se zaměřujte na to, co vás spojuje. Zkoušejte s protějškem nové věci, jídla, tradice, zvyky, protože to může neskutečně obohatit váš vztah a navíc vám pomůže porozumět jeden druhému.

Při řešení konfliktů nezapomeňte na to, kdo proti vám stojí, odkud přichází a vybavte si tyto kulturní rozdíly, které mohou ovlivňovat i komunikační styl. Navíc, jestliže druhý vychází z velmi neharmonického zázemí,  může být o to více zásadní, zda zapracoval na tom, aby odstranil případné brzdy, které by mu bránily vybudovat oboustranně harmonický vztah. Buďte vždy laskaví, přátelští a milující. Bez tohoto základu nemůže existovat žádný vztah, natož s tím, kdo je z jiné kultury.

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Získat, jako první videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde

Hledáte efektivní pomoc? Na prvním místě jste vy a já z toho „vy“ umím vyždímat to nejlepší, radikálně změnit váš život, vztah a to pouze do 12 hodin díky unikátní službě „3 měsíce s Mirkou„.

Vztah s clovekem z jine kultury